Advent - ÚrJövet

Karácsony közeledtével a kereszténység az advent időszakát éli. Maga az advent szó eljövetelt jelent. Egy személynek a megérkezését. Ez pedig Jézus Krisztus!

szpszzmriat1_530.jpgEllen's Third Song, D. 839, Op. 52, No. 6.

Advent 4. vasárnapja Advent két szálon fut: várakozunk a Messiás születésének a minden évben való megünneplésére, és próbálunk felkészülni a lelkünkben.

3 Advent két szálon fut: várakozunk a Messiás születésének a minden évben való megünneplésére, és próbálunk felkészülni a lelkünkben megszület ő Isten kapcsolat ajándékára.

4 Szeretnénk megérteni azt, ami felfoghatatlan: az Isten, emberi testet vett fel, hogy egy lehessen közülünk.

5 Mivel az emberi értelem egy ponton cs ő döt mond ennek az igazságnak a megértésében, azért olyan könny ű, és tetszet ő s divat a karácsonyt elbagatellizálni. Miszerint: a szeretet ünnepe, a család ünnepe, az ajándékozás ünnepe stb.

6 Nem elégedhetünk meg ezekkel a magyarázatokkal, melyek egyetlen nap hangulatára silányítják az életünk értelmét meghatározó eseményt.

7 Jézus emberként akart közénk jönni, felhasználva a mi világunk teljes valóságát, annak lehet ő ségeit, és korlátait.

8 Édesanyát választott, egy egyszer ű lányt, akir ő l a környezetén kívül senki sem tudott. Azt mondhatnánk, ismeretlen volt.

9 Mária el volt jegyezve egy szintén ismeretlen emberrel, Józseffel. Semmi rendkívüli nem volt az életükben. Az Isten nem szereti a rendkívüli dolgokat.

10 József nem érti a születend ő gyermek eredetét. Másnak természetes, hogy József az apja, hiszen a jegyesek már együtt élhettek a törvény szerint.

11 „József igaz ember volt,” - mondja a Szentírás. Ő alkalmas arra, hogy befogadja az isteni titkot.

12 Isten akkor, és annak nyilatkoztatja ki magát, aki felkészült az isteni dimenzió befogadására.

13 József nem érti a helyzetet, de megmarad igaz embernek, aki nem a törvény szigorát, hanem az embert, Máriát nézi, ő t menti. Titokban akarja elbocsátani.

14 És ekkor megérti, hogy a gyermek Istent ő l van, az ő si ígéret most teljesedik be. „Íme a sz ű z fogan, és fiút szül, és a nevét Emmánuelnek fogják hívni. Iz 7,14

15 Emmánuel, azt jelenti: velünk az Isten. Velünk van az Isten fizikailag, mert emberré lett, de azt is jelenti, hogy velünk van, nekünk szurkol, a mi pártunkon áll.

16 Végtelenül nehéz ezt elhinni a hétköznapokban, különösen a határhelyzetekben, amikor minden ellene szól ennek az igazságnak: a szegénység, a betegség, a csalódottság, a gyász stb.

17 Ő nem csodát akart tenni, hogy életünk varázsütésre gondtalan legyen, hanem egy akart lenni velünk.

18 Végig járta az élet útját, a mi utunkat, hogy belülr ő l alakítsa át a gondolkodásunkat, hogy benne legyen minden döntésünkben, és velünk legyen a legnehezebb pillanatokban.

19 Nem megváltoztatni jött az életünket, hanem megszentelni!

20 A Szentírás tanulsága szerint mindazok, akik beengedték az életükbe Jézust, megváltozott az életük: az apostolok, a tanítványok, a megtér ő b ű nösök.

21 Az élet igazi csodái állnak el ő ttünk: Péter, Zakeus, Máté, Magdolna, a szamariai asszony stb.

22 Hús-vér emberek voltak, vaskos hibákkal, olykor komoly b ű nökkel, egy dologban különböztek az átlag embert ő l, nem érezték jól magukat a b ő rükben.

23 Rátalálni az Istenre, csak elégtelenségünk elfogadása után lehetséges. Ha felismerjük, hogy rászorulunk a megváltásra.

24 Ezért a pásztorok az els ő tanúi az Istengyermek születésének, mert hitetlenkedés és értelmetlen eszmefuttatások helyett, leborulnak a gyermek el ő tt. Nem botránkoznak meg, hanem imádják.

25 A Gyermek megszületik az én hitemt ő l függetlenül, dehogy nekem megszületik-e, az t ő lem függ.

26 Az ég kitárul karácsony éjjel, és az Újszülött felém is kinyújtja a kezét, hív és vár, mert meg akar ajándékozni önmagával.

27 Az ajándék maga az élet. Az élet amely el nem múlik, és ami örökre megmarad. Minden elmúlhat, de a karácsonykor világunkba lép ő életet semmi nem tudja kioltani.

Próbatételek A Advent 4. vasárnapja

Advent 4. vasárnapja (A év)

"Urunk, Istenünk érkezik: ő a dicsőség királya."

Ádventi készületed csúcspontjához közeledik.

Isten felfoghatatlanságából származnak a legnehezebb próbatételek. De ezeknek a legnagyobb a jutalma is. A 65. zsoltárban erről olvasunk: Minket, Isten, igazán próbára tettél, tűzzel tisztítottál, mint ezüstöt szokás. Vadfogó hálóba tereltél bennünket, hátunkra súlyos terheket raktál. Embereket ültettél nyakunkra, tűzön és vízen kellett átgázolnunk, míg végül is enyhülést engedtél.

Három ilyen próbatételről olvasunk a mai olvasmányokban. Kettőről nyíltan, egyről burkoltan. Az első nyílt próbatétel az Ákáznak szóló prófécia.

A jövendölés, amit Izajás próféta könyvéből olvastunk, történetileg Júda fiatal királyának szól, akit Damaszkusz királyai be akartak vonni az asszír király elleni koalícióba. Ő erre hajlamosnak mutatkozik. Csak emberi szinten akarja megoldani a jelentkező problémákat. Erre mondja el Izajás messiási jövendölését. A király politikai kapcsolataiban bízott. A válaszként kapott jövendölés lényege ez: “Istenben bízz, ne az emberileg kiszámítható koalíciókban és jövőben!”

Ez a jövendölése ma is aktuális, hiszen mindnyájunkat kísért, hogy magunk biztosítsunk a jövőnket. Igaz, ez Istentől ránk bízott feladatunk is. De hány ember ennek a jövőről való gondoskodásnak a görcsében él. Állandóan ezen törik a fejüket, ezen töprengenek, emiatt megy tönkre egészségük, emiatt lépnek le a tisztesség útjáról is. Emberhez méltó jövőt, biztonságot első helyen az Istennel kötött szövetségtől, a vele való helyes viszonyból, a gondviselésre való ráhagyatkozásból kapunk.

„Ezért az Úr maga fog nektek jelt adni: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi, ami annyit jelent: Velünk az Isten.” Az angyal köszöntése váratlan volt, próbatétel volt Máriának is. De ő rövid habozás után igent mondott. Ugyan nem értem, hogy hogyan, mert ilyen még nem volt, hogy egy gyermek apa nélkül szülessék, de Istennek minden lehetséges.

A Megváltó születése – „ellenjel”, mely kizökkent minket világunkból. Nem élhetünk tétlenségben, munkálkodnunk kell, de nem nekünk kell megoldani életünket. A megoldás Istennél van, tőle kell elkérnünk, tőle kell kiimádkoznunk. Azzal a Szűzzel kell a legmélyebb kapcsolatba lépnünk, aki maga is kiállva a hit próbáját, más módon vár gyermeket, ahogyan azt az emberek megszokták.

Isten nem úgy lép be a világunkba, ahogyan azt elvárnánk. Ezt a próbatétel Józsefnek, ennek az igaz embernek is át kellett élnie. Sok álmatlan éjszakájába, töprengésébe került, amíg szembesült Isten életébe való belépésével. Bizonyára többet öregedett azokban a napokban, amikor szembesült azzal, hogy Mária gyermeket vár, és hogy nem ő a gyermek apja. Neki is megismétli Isten álmában az Ákáznak szóló próféciát. És József többé nem nyugtalankodik, nem rágja magát. Mivel igaz ember volt, nem kételkedett tovább Isten cselekvésmódjában, és szavában. Magához veszi Máriát, megtartják az esküvőt, és elkezdődik a Szentcsalád boldog élete most már a gyermek jelenlétében, a mindhármuk részéről kimondott igennel.

Isten felfoghatatlanságából származnak a legnehezebb próbatételek. De ezeknek a legnagyobb a jutalma is.

Hányszor enged meg Isten olyan próbatételeket az életben, amelyekbe úgy érezzük, belepusztulunk. De ha hűségesek maradunk, kiálljuk ezeket a próbákat, nagy lesz a jutalmunk, megerősödve kerülünk ki belőlük, stabilabb, megbízhatóbb lesz a szeretetünk, sugárzóbb lesz a lényünk.

Kérjük Istent és a mai olvasmányok szentjeit, Jézust és Máriát, és Józsefet, hogy legyenek mellettünk a próbák idején, hogy az ő példájukra mi is helyt állhassunk, hűségesek maradjunk, és kimondjuk a saját igenünket. „Ugyan nem értelek Uram, de legyen meg a te szent akaratod, mert így van ez jól.”


http://engesztelok.hu/irasok-tanulmanyok/2013-12-21-18-55-13

ADVENT HARMADIK VASÁRNAPJA

2 Jánvári Petra 6. o Kovács Máté 6. o Az öröm vasárnapja kiemelkedik a többi közül, mivel Advent második felének kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín, az öröm szimbóluma A harmadik héten, amikor felgyulladnak immár három gyertya lángjai, arra gondolhatunk, ami a pásztorokat is megvilágította. Eljött a világ világossága és szabadulást hozott mindannyiunknak.

3 „A karácsonyi játékok tönkremennek, a gyöngysorok elvesznek.
De a szeretet ajándéka megmarad.” Kovács Roxána Kiara 6. o Napjainkban vallási ünnepünk a fogyasztói társadalom ünnepévé vált. A külső hatások ellenére próbáljuk felfedezni a Karácsony igazi értelmét, az önzetlen, alázatos szeretet ünnepét. Kertész Péter 6. o

4 Páll Diána 6. o Ragó Zsanett 6. o
Fürge lábunk már gyakran görcsbe fáradt. Szívünk vágya mind, mind szerteáradt. Üresen, szegényen tétován meg-megállunk és remegő szívvel Rád Uram tovább várunk. Jöjj, ó jöjj el Te Drága, isteni gyermek. Úr és nagy Király, hozz vigaszt a szíveknek Hadd zengjünk hálaimát a földön itt lent Hogy égi módon teljesült e földi ádvent. Örök Advent Suhan a perc, múlik minden röpke óra, Ébren emlékezünk rosszra, szépre és a jóra. A múló idő tova – tűnő, véges útján járunk, Alig vesszük észre, valamire egyre várunk. Pedig annyi szín köti itt a figyelmünk, Annyi jel mutatja, merre kell útra kelnünk. Annyi kedves hívás ébreszgeti álmunk, Páll Diána 6. o Ragó Zsanett 6. o

5 Adventi hírnök: friss fenyőág, Lobog már három gyertyaláng
Adventi hírnök: friss fenyőág, Lobog már három gyertyaláng! Múlnak az évek, életünk száll, De utunk végén Jézus vár! Ujjong a szívünk, dalra gyúl, Nincs már messze az Úr! Severnyák Tibor 6. o Új világot gyújtasz, hogy helyesen lássuk, Hol, hogyan keressük igaz boldogságunk. E harmadik gyertya serkent, buzdít minket, Hogy feléd fordítsuk szívünket, lelkünket. Cziva Réka (6. o)

Isten alázat, mert szeretet” - a második vatikáni adventi prédikáció

Igazság Isten előtt és Krisztus példája: ebből a két forrásból ered Szent Ferenc alázata, akinek példáját ma sokan akarják követni a világban. - többek között erről is beszélt adventi prédikációjában Cantalamessa atya, a pápai ház szónoka:

„A világ Ferencet követi, mert benne látja megtestesülni azokat az értékeket, amelyekre vágyik: a szabadságot, a békét önmagunkkal és a teremtett világgal, a testvériséget és az örömöt. Mi azonban egy olyan tulajdonságáról beszélünk, amire a világ egyáltalán nem vágyik, csak nagyon kevesen, de ami a felsorolt értékek mindegyikének a gyökere: ez az alázat”.

„Amíg az ember saját magához vagy másokhoz, a társadalomhoz méri magát, addig sosem ismeri meg önmagát: hiányzik a pontos mércéje. Ferenc azonban éppen ezzel a teológiai alázattal rendelkezett. Azt mondta: ’Az, ami egy ember Isten előtt, az és semmi egyéb”.

Alázatosnak lenni azt jelenti, hogy előbb Istenre tekintünk, és csak azután magunkra. Az, ami megérintette Szent Ferencet, Isten alázata. „Ferenc egy nagyon mély igazságot fogott föl Istenről, ami csodálattal kellene, hogy eltöltsön, kedves atyák és testvérek, minket is: Isten alázat, mert szeretet” – mondta adventi prédikációjában Cantalamessa.

„Isten alázatának látható megnyilvánulását Krisztust szemlélve tapasztalhatjuk meg, aki térdre ereszkedik tanítványai előtt, hogy megmossa lábukat. És képzelhetjük, milyen piszkos volt a lábuk! Akkor pedig még jobban megérthetjük alázatát, amikor a kereszt végső tehetetlenségére ítélve tovább szeretett, anélkül hogy ítélkezett volna”.

Ferenc megragadta az összefüggést Isten alázata és a megtestesülés között. Így jövünk rá arra, hogy az alázat nem abból áll alapvetően, hogy kicsinyek vagyunk, mert lehetünk kicsik anélkül is, hogy alázatosak volnánk.
„Az alázatosság abban áll, hogy kicsik vagyunk, de nem valamilyen szükségből, hanem szeretetből, hogy felemeljünk másokat”. Így tett Jézus, aki alázatossá lett, megtestesült.

Az alázat új arca ezzel a szóval foglalható össze: szolgálat. Ahhoz, hogy elsők legyünk, utolsóknak kell lennünk, és ha Isten alázat, akkor az Egyháznak is alázatosnak kell lennie. Ha Jézus szolgálat, akkor az Egyháznak is szolgálnia kell, szeretetből. „Azt hiszem, hogy az Egyház a maga egészében túl sokáig mutatta meg a világnak Krisztus igazságát, de nem eléggé és ugyanolyan világosan Krisztus alázatát”.

És ezzel, Krisztus alázatosságával megszűnik az ellenségeskedés, felül lehet emelkedni az előítéleteken és megnyílik az út az evangélium befogadása előtt – fogalmazott második adventi prédikációjában a pápai ház szónoka.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Mit tegyünk a karácsonyi kiégés ellen?

A modern embert a karácsonyi ünnepek során gyakran tölti el csüggedés, néha levertség. Ez annak következményeként alakulhat ki, ahogyan megéljük az ünnepet. A keleti egyházban a hívők ünnep előtti böjttel készülnek fel a karácsonyi öröm befogadására. Ők a fogyasztásra önmegtartóztatással, a túlköltekezésre jótékonysággal válaszolnak.
Az ünnep előtt a modern ember alapállapota az ujjongás, a várakozó öröm, a pezsgés, lendület, pörgés. Amikor azonban eljön az ünnep pillanata, a megelőző eufóriával éles ellentétben sokakon eluralkodik a magány és az üresség keserűsége. Vannak, akik becsapottnak, csalódottnak érzik magukat. Az ünnepi asztalnál a különleges ételek és lélekben az adósságok terhei alatt görnyedeznek.
Ha megváltoztatjuk az ünneplésünk módját, teljesen más eredményt érhetünk el, erre ad példát a keleti egyház, bemutatva ünneplésük módját. A böjttel egybekötött felkészülés gyógyír lehet a karácsonyi csüggedésre, abban segít minket, hogy újra rátaláljunk erre a reményre.
Krisztus születése örömöt és reményt hozott a sötétségben élők számára. Advent a Krisztus megtestesülése előtti időszakot idézi fel, amikor még mi emberek elveszettek, Istentől elszakítottak voltunk. Ebben az időszakban a keleti keresztények ünnepélyes hathetes karácsonyi böjtöt tartanak. Ez a böjt olyan spirituális felkészülés lehetőségét nyújtja, mely segít feldolgozni veszteségeinket, elviselni a szomorúságot, táplálni a lelkünket, és végül megtapasztalni az örömöt karácsony napján.
A böjt legtöbb napján mindenféle húst, sajtot, tojást, halat és bort kerülnek, alapvetően vegetáriánus étrendet tartanak. Ugyanakkor nem esnek túlzásokba: ha valamilyen oknál fogva húst fogyasztanak, nem érzik úgy, hogy az örök kárhozat várna rájuk. A böjt célja az, hogy megpróbálják jelképesen újraélni azt az éhséget, mellyel az egykori emberek lelke éhezett az üdvözítőre. Evés, ivás és bulizás helyett az adventi időszakban imával táplálják a lelket, keresik a közösséget a hittestvérekkel, és törekednek közelebb kerülni Istenhez. A személyes problémákkal küzdők számára lelki fellendülést hozhat ez az időszak, segítve a kilábalást a nehézségekből. Megtapasztalva az éhséget az ember felkészül annak az örömnek a befogadására, amit karácsony napja jelent. Karácsony lesz az öröm időszaka, és az ember ezt akkor éli át igazán, ha felkészült rá. A keleti egyházban az ünneplésnek is megadják a maga idejét: szenteste után 10 napig ünnepelnek.
A karácsonyi böjt segít megszelídíteni a világi étvágyat egy olyan időszakban, mely sokfrontos támadást indít az étvágy felkeltésére. Olyan gyakorlat ez, melynek során a test képessé válik arra, hogy meghaladja önmagát, és ne az ösztönei határozzák meg. Az egyház a böjtnek elsősorban spirituális értelmet tulajdonít, mely képessé tesz arra, hogy létezésünk spirituális dimenzióját meglássuk, megtanít arra, hogy fizikai korlátai ellenére az ember lélek is, mely a nehéz időszakokban élteti.
Az önmegtartóztatással párhuzamosan nemcsak többet imádkoznak, hanem többet is jótékonykodnak. Pénzt adományoznak a nyomorban, nélkülözésben élők helyzetének enyhítésére. Ezzel ellensúlyozza a böjt azt a késztetést, hogy az ember karácsony idején túlköltekezzen, dőzsöljön. A hívek így spirituális kapcsolatba kerülnek a nélkülözőkkel, jótékonyan oldva a személyes kifosztottság érzését, ami olyan gyakran jelentkezik ebben a kultúrában. A jótékonykodás helyreállítja a kapcsolatot az emberiséggel. Emlékezteti a híveket Jézus főparancsára, hogy szeressék egymást. Az élet több mint a javak fogyasztása. A hívő embernek ez is segítségére van abban, hogy kizökkenjen a mindennapok megszokott kerékvágásából, és a spiritualitást tegye a főhelyre.
Ha az ember ragaszkodik a böjthöz, az éhség egy formáját fogja megtapasztalni. Ünnepi érzések járják át. Nem érzi, hogy az étel lehúzza, elnehezíti, sokkal jobban tudja magát és étvágyát kontrollálni. Az ima és a jócselekedet közelebb hozza az Istenhez. Sokkal nagyobb lesz benne a szeretet és az együttérzés.
A hívek felkészülnek a karácsony igazi örömére. A böjt vége felé az ember úgy érzi, megvalósított valami nehezet. Karácsonykor megtöri a böjtöt, vége lesz a sötét időszaknak, és eljön az ünneplés fényessége. Az ünnep még édesebb, mert megelőzte az ínséges időszak. Miután az ember elvégezte dolgát, táplálta a lelkét, már készen áll arra, hogy megengedje magának az Isten-áldotta ételt, italt, anyagi javakat, a családot, barátokat, kellemes együttlétet. Hisszük, hogy az Isten azt akarja, hogy örvendezzünk. Még azok is, akik magányosak és szegények, ilyenkor lélekben gazdagon megtelnek; megláthatják az utat egy megelégedettebb élet felé, vagy a fájdalmaik gyógyulása felé észrevéve az apró dolgokban is ott rejlő örömet. A böjt kemény munkával megalapozza a befogadást, a karácsony öröme lélekben megemelte az embert.
A keresztények a fát csak szentestén állítják fel, és sokkal tovább tartják meg feldíszített állapotában. Mivel a hívek az advent folyamán hosszú időt szenteltek annak, hogy élőbb kapcsolatot alakítsanak ki az Istennel és embertársaikkal, ezek a kapcsolatok élők maradnak, és megtartó erővel bírnak még akkor is, amikor az ajándékok újdonságának varázsa megkopik, a család és barátok pedig már régen hazamentek.
Ahogyan egy kisded a jászolban reményt tudott adni a világnak, a keresztények is arra hivatottak, hogy Krisztus nyomdokain haladjanak, és a világ világossága legyenek. Senki sem mondhatja, hogy ehhez túl tökéletlen vagy túlságosan átlagos volna: minden egyes személy arra hivatottl, hogy jót tegyen a világban.


Az írás Lisa C. DeLuca cikke nyomán készült, fordította Kiss Erzsébet.
Fotomontázs: Nagyváradi Egyházmegye
(Magyar Kurír)

3008_10_szuzanya_orome_530.jpg

Cantalamessa ferences atya első adventi prédikációja a Vatikánban

"...A valódi döntés ennél sokkal radikálisabb volt: nem a gazdagság és a szegénység között, nem egyik vagy másik társadalmi osztály közül választott, hanem önmaga és Isten között..."

„Assisi szegénykéjétől megtanulhatjuk, hogy az Egyház valódi megreformálói azok, akik megtagadják önmagukat, és teljesen az Úrnak élnek” – szögezte le Cantalamessa.

Így folytatta tanítását: „Ahhoz, hogy megértsük Szent Ferencet, előbb megtéréséből kell kiindulnunk. Ferenc nem a szegénységet vagy a szegénység eszméjét választotta; ez csak következménye, és nem kiinduló oka volt megtérésének. A valódi döntés ennél sokkal radikálisabb volt: nem a gazdagság és a szegénység között, nem egyik vagy másik társadalmi osztály közül választott, hanem önmaga és Isten között. Aközött, hogy saját életét mentse, vagy elveszítse azt az evangéliumért. Megtérésének mély oka tehát nem szociális természetű, hanem evangéliumi.

Ferenc nem gondolt az Egyház reformjára, ő vissza akart térni Jézus életstílusához. Ezzel azonban felmutatta a válságból kivezető egyetlen kiutat az Egyház számára, vagyis az evangéliumhoz való visszatérést. Megtörni az Egyház elszigeteltségét, újra kapcsolatba hozni az emberekkel. Az evangélium elhomályosításának egyik oka az volt, hogy a tekintélyt nem szolgálatként, hanem hatalomként értelmezték, és ez számtalan konfliktushoz vezetett az Egyházon belül és kívül is. Ferenc a maga részéről ezt a problémát evangéliumi módon oldotta meg: rendjében az elöljárókat minisztereknek, vagyis szolgáknak nevezte, míg mindenki mást testvérnek – ez óriási újdonság volt.

Ahhoz, hogy megreformáljuk az Egyházat, előbb magunkat kell megreformálnunk. Mindig, minden szándékunkban Krisztus dicsőségét kell előre helyeznünk. Vannak akiket az Úr életszentségük által, vannak, akiket kritikájuk vagy hivataluk végzésén keresztül hív az Egyház megújítására. Ugyanaz a kiindulópont, amelyből megkezdődött Ferenc lelki kalandja: megtérés az énből Istenhez, az önmegtagadás. Így születnek az igazi reformerek, akik valóban változtatnak valamit az egyházban” – zárta első adventi prédikációját a pápai ház szónoka.

Vatikáni Rádió/Magyar Kurír

Legfrissebb bejegyzések
Feedek
Megosztás
Adventus Domini

Áldunk Téged,
mert eljöttél hozzánk,
mert kivezettél minket a sötétségből,
mert emberi testbe öltöztél,
mert velünk vagy, ha újat kezdünk,
mert nem hagytál egyedül,
mert Te vagy a reménység,
mert megszántad gyermekedet,
mert elé sietsz a megtérő bűnösnek,
mert a füstölgő mécsest sem oltod el,
mert betartod ígéretedet,
mert Szentlelked által itt vagy velünk,
mert Te alkottad a zenét, amivel dicsérhetünk,
mert velünk vagy, akkor is, ha félünk,
mert Te is megáldasz nap mint nap,
mert ujjong a szívem, ha eszembe jutnak tetteid,
mert felemeled a megalázottakat,
mert Tied az igazi hatalom,
mert irgalmas vagy hozzánk,
mert igazságos vagy minden emberrel,
mert kenyérrel és az Élet Kenyerével táplálsz minden nap,
mert beteljesíted üdvözítő tervedet,
mert örökké tart szereteted,
mert Te vagy ura a perceknek és az éveknek is,
mert Te gyógyítos testünk és lelkünk betegségét,
mert ha kitárom szívem ajtaját, belépsz azon,
mert nemcsak megteremtetted a világot, hanem kormányzod is szereteteddel,
mert beteljesült az idő. Ámen.

Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat!

HonlaprendszerüNK

2010. december 17-e óta szerkeszthetetlenek:

2013. február 26-a óta szerkeszthetetlenek:

2015. január 22-e óta szerkeszthetlenek: